Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

222 RËPÜBtlEKEN,

reö , en in veele opzigten zeer fterk indruisenten tegen de heevigfte driften van den mensch ; «al men dan niet verwonderd ftaan , hoe het mooglijk zij , dat iemand zonder geweld, en alleen door ftaatkunde, zagtmoedigheid en. geduld , zodanige wetten onder een verbasterd volk heeft kunnen invoeren , het zelve daar aan gewennen , en zeven eeuwen lang als heilig doen eerbiedigen ! het zijn deeze wetten die, zoo lang zij in Sparta bewaard bleeven , het zelve groot en ontzaglijk maakten, en het Zijn deeze wetten die de verwondering der vol» gende eeuwen zullen verdienen.

lijcurgüs, wel weetende dat de godsdienst ■voor de ftaatkunde onontbeerlijk is , en dat door den invloed van denzelve, het volk zig minder tegen de oogenfchijnlijke hardheid , ■welke fomtijds met de Staatkunde moet gepaard gaan, verzet,ging naar Delphoshet orakel raadpleegen , het welk hem antwoorde; gij zijt den vriend der goden , -die Sparta door zijne wetten tot den besten ftaat zult maaken. lijcürguS) dit gunftig antwoord bekoomen hebbende, bleef niet in gebreeken om het zelve in Sparta te doen verbreiden, en deelde zijn ontwerp heimlijk meede -aan eenigen der voornaam-

Sluiten