Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3a REPUBLIEKEN,

Vrijheid van het volk her/telden : hier op trad Claris, in verbond met zijne edelmoedige verlosfers , en wierd eindelijk, zonder eenige be. paalingen in het jaar 1450 in het Helvetisch bondgenootfchap ingelijfd.

Na deeze heerlijke veriosfing , hebben dé Oostenrijkers wel gepoogd om in 1388 met eene ontzachlijke magt dit kanton op nieuws te overfiroomen ; doch hunne euvelmoed wierd, even als die van den perfiaanfchen xerxes, door de Zwitferfche leonidassen deerlijk vernederd. Want, 380 gewapende en door hunne onbetoombaare dapperheid onverwinlijke burgers vernielden een leger van vijftien duizend Oostenrijkers; op de bergen geposteerd, bragten de wijven en kinderen door het werpen met lleenen eene onherftelbaare verwarring in de vijandelijke drommen te weeg, waar mede de mannen hun voordeel deeden, en eene ijsfelijke flachting onder dezelve aanregtten; zodanig dat de overige vijanden met overhaasting hun heil in de vlugt moesten zoeken. Wie'gevoeld zijne ziel niet gleeien, bij het verhaal van deeze edele daaden? wie wijgert aan de Zwitfers den eerbied, die de volken der oudheid aan de Grieken betoonden?

aan

Sluiten