Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I E V E N S W IJ Z È N. 21 ƒ

Dus worden ook de rondzwervende Tataaren, die ook meer van de jagt, dan van den Herders - fiand honden, als zeer woest befebreven; bedacht op niets anders, dan op eten ea drinken , gelijk het vee; en ook, gelijk debees-. ten , blind en (hafachtig gehoorzaam aan hunne aanvoerers-, geneigd, om zich-te vermaaken-ift het bloed van hunne vijanden , en om die, zonder ondeifcheid van kunne of ouderdom neder te fabelen, ten zij een voordeelig verkopen van dezelven tot (haven hunne gierigheid nog fterker aanprikkelt.

Integendeel zijn de Beduinen of zwervende Jrabiers, hoe zeer zij ook aan de rooverij zijn overgegeven, nogthans door het klimaat, vroeg verkregen befchaving en Godsdienst, ongelijk menschlijker, en tegen de genen, die hunne vriendfehap en grootmoedigheid zoeken , getrouw en edelmoedig. Men gelooft , dat , wanneer een Schcik der Beduinen , een (tuk brood met een'reiziger eet, deze gewis verzekerd kan zijn, dat hij hem op de moogli'kfte wijze belchermen zal. En wie zich een' Ghafir of befchermer onder eenen ftam verkozen heeft, is zek r, dat hem geen leed gefchieden zal. Doch tevens zijn zij zeer trotsch op hunne, on-

o 4 af-

Sluiten