Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2t' Geschiedekïs der

middels haar, een veel te verëchtelvk gebied naar maate van de grootte, tot welke zy zich J voelt beftemd te zyn. ë '

De VerMdingskragt breid dezelve met een to ver-vermogen uit tot onbegrensde uitzigten. Zv roept het geen alleen mooglyk is en afwezend, hl voorleedene en toekomftige, uit de verfte en duisterfte hoeken te voorfchyn. Zy bewyst het Menschdom zoo menigvuldige dienflen, dat het voor geene taal mooglyk geweest is, ieder haarer we.-kmgen afzonderlyk te benoemen en uit te drukken (*). De armoede in woorden vergunt ons alleen iets weinigs aan te merken.

Dan

O Wy moeten ons hier reeds, geJyk bykans jn deelenderWetenfchappen, over de armoede der Taal be klagen, liet woord verbeelding nemen wy hier in eenen algemeenen zin. Wenen heeft het nog andere beteeke msfen, in welke wy zelfs het in het vervolg zullen moeten ge. brutken. Inzonderheid beteekent het de voorging 0f verdwhttng van zulke denkbeelden, die „iet daadlyk of n,et moogiyk 2yll, en die mcn voot m Qf °/

lyk houd. H:er beteekent het flegts de voorftem J geen niet tegenwoordig i, Wy hebben ook ^ « den door welken men de voortelling van het voorleden, en afwezende, van eikanderen onderfcheid. Beide noem m n Geheugen. Ook de voortelling van het geen mendoor het vertol van anderen verneemt, heeft geen eigen woord De fpreekwyze Hiftorlfeke kennis, word van de Wpgeerte m eene ruimere uirgeftrektheid gjnomen.

Sluiten