Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NIET OVERTOLLIG. 19

ter nadere onderrigting en verzekering dienen van andere waarheden, door hem geleerd, die hun evenwel de noodzaaklijkheid van het nalaten der zonden doen begrijpen, en beweegredenen opleveren tot een bereidwillige deugdbetragting. Ik heb even te voren te kennen gegeven, dat deze bijzondere lotgevallen van Heiland Jezus tot het ontwerp der Euangelifche bedeeling fchijnen te 'behooren. Het blijkt .ook , mijns achtens, elk die de verhalen der Euangelisten en Brieven der Apostelen , met behoorlijke oplettendheid en onpartijdigheid,' leest, dat het in der daad, zo is. In gevolge hier van, moeten ze hem niet bij toeval wedervaren , maar door God met voordagt toegelaten, van te voren voor hem beftemd en met een oogmerk, ter bereiking van zeker nuttig einde, gefchied zijn (3). En wat beter, wat ander oogmerk kan God daar mede gehad hebben, dan om ze ter bevordering van het groote einde der Euangelifche bedeeling, tot de zedelijke verbetering der menfchen, te doen dienen ? En hier toe was deze tusfchenkomst van Jezus lijden oo«k eigenaartig gefchikt. De menfchen hellen nog al gereedelijk over om zig toetegeven In het beoefenen van zedelijk kwaad, en zig van

al-

(3) Het lijden dat Jezus wedervoer, was een gevolg van den flegten zedelijken toeuand der Joden, doch door God reeds van te voren voorzien. En God kon, in het vooruitzigt daar van, het/ondergaan van dat lijden'over hem beftemmen, en het in den tijd toelaten, om daar door zijn ontwerp des te volmaakter te doen zijn.

B 2

Sluiten