Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IV AAN DEN LEEZER.

der Kinderen-boekjes, die tans het Licht zien, zich niet laaten afschrikken, maar veel eer op den inhoud letten.

In hoe verre nu dit werkje, (dat grootdeels voor burger Kinderen is ingericht) de voorkeur of verwerping voor anderen verdient, zal de tyd leeren.

Men zoud de aanmerking kunnen maaken, dat het zelve zeer geschikt is, om de zucht tot rykdom in de Kinderen aantekweeken: maar daar niemand ontkennen zal, dat de pooging om door middel van braafheid en naerstigheid, onder inwachting van 's hemels zegen, zyn tydelyk bestaan te verbeteren, geoorloofd zy; en daar de bevordering van ons geluk toch altoos de dryfveer onzer werkzaamheid is; dunkt my , dat men, in stede van vergeefsche moeite aantewenden om deeze zucht te verdooven, zich veel eer moet bevlytigen, om dezelve de rechte leiding te geeven , en zich van haar bedienen, om de beoeffening van deugd en braafheid te sterker aantedringen.

De Engelsche Autheur van dit werkje begreep het ten minsten ook zo.

VOOR-

Sluiten