is toegevoegd aan uw favorieten.

Zede- en dichtlievende mengelingen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AANTEKENINGEN. iot voor 'tovtrigefchynt het my toe, onnodig te zyn dat ik myrechtvaerdige over myne vertaaling:

A! de heuvlen, al de Steden, hooren Cypris fchorre keel,

In plaats van Cypris zingt alom: men verftaat ten eerften door Cypris deeze Godin zelve, om dat al wat oniniddelyk voorgaat werkelyk op dezelve ziet en men zou zig in deeze dage haare droefheid zo fterk niet kunnen inbeelden , als men zeide dat Cypris zong, daarom heb ik my van eene algemeene uitdrukking bediend, opdat men dit op de waare Cypris snede zoude kunne» coepasfen. Mïsfchien is'er ten tydevan bion eene fchoonheid in het vermengen deezer twee Cyprisfen gevonden, en in zo als met eenen flag van de eene op de andere over te fpringen ; in die tyden, waarin debygeloovigheid waarmede de aanfehouwers van deeze feesten vooringenomen waren, inzonderheid door voorftellingen die deel hadden aan de geheimen van hunnen Godsdienst en in welke alle de zinnen aangenaamlyk bewogen werden, door treffende voorwerpen die tevens hunne begeerte en Godsdienst ftreelden; in die tyden, zeg ik, waarin het Bygeloof hunne reden ten deele hierdoor gevsngen hield , trad de geest veel ligter tot de toepasfing van het geen aan de waare of nagebootfte Cypris eigen was, en wierd zelfs verrukt met, zonder 'er van verwittigd te zyn, van de eene op de andere te vallen, en deeze veranderingen hadden te dier tyd den zwier van verfcheidenheid, zonder met het wanfebikkelyke van duisterheid en verwarring befmet te zyn. Het Vertoonfpel dient hier mede niet weinig toe, en de oogen zyn den geest hierin tot een groot behulp om hem deeze zaaken aangenaamlyk en zonder moeite te helpen ontwar, ren, maar een Leezer, die koudbloedig en daarom niet beweegd is, noch zig in die vooringenomenheid bevindt, waarin zy waren die deeze feesten als geheimen van hunnen

Gods