Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

23oDE VREESS. GEV. EEN. ONV. STAP.

ftrekten. 't Zoude in de daed, moeijlijk zijn, voor eenen gelijkzoortigen Minnaer, geene weêrkeerige Liefde te gevoelen'. Miladij fchonk hem dan tranen, en zuchten; niettegenftaende hare geftrenge waekzaemheid op haer zeiven; kon zij het verlies van den Baronnet, welken zij tot in de grafkuil volgden, niet wederfïaen. Den vvreedaertigen Lozan, kende, en ondervond dat hij het rampzalig vermaek der wraekneming te duur gekogt hadde, verwervende dezelve, ten prijze van de dood zijns zoons; hier, hier ondervond hij 't begin der tuchtigingen van den Hemel en de Natuur die nimmer ftraffeloos beledigd worden. Hij ftierf na verloop van eenige Jaren, in de uitterile wanhoop , begerende van ieder die hem omringde zijnen zoon terug, en Mijlord Johnson, genoodzaekt recht te doen aen de nagedachtenis zijner vrouwe, geloofden het misdadige , in haer verdriet veroorzaekt te hebben, te boeten, door hare famiellie tot erfgenamen zijner onnoemelijke nalatenfchap, te Rellen. !

D E

Sluiten