is toegevoegd aan uw favorieten.

Uitgeleezene verhaalen. Ter verbeetering. Van het verstand en het hart.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

47$ DE PRINS

dienen: ik zoude alleen mijnen plicht vol. bragt hebben, De voornaemfte der plichten van eenen Prins, is nuttig te zija aen zijne Vrienden. Ik ben den uwen; ik begeer altoos een mensch te zijn, behartigende bet geluk mijner Natuurgenooten. Zoo ik immer van dezen grondregel afging , bldde ik u mij zulks onder 't ooge te brengen, en gij zult mij den grootften dienst bewijzen.

Een Kwaker, zoude belangende dit onderwerp uitroepen: Och! Och! dien mensch is dubbel waerdig Prins geneemt tt mrden.

K I ff-