is toegevoegd aan je favorieten.

Beschryving van de epidemische zinkingkoorts [...] welke in de maand juny 1782. te Haarlem geregeerd heeft

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i66

Vomica in de Longen gebooren werd, wyl de koorts, die te voore vry hevig was geweeft en ex genere remittentium, nu wel verminderd was, maar meer eene febricula, welke zich met den avond verhefte, kon genaamd worden. Hier by kwam eene drooge hoeft, en klagte over eene geftadige ligte benaauwdheid.

Het gebeurde ook waarlyk eenige dagen daar na, ( den juiften dagvinde ik niet aangeteekend:) dat 'er onder eene fterke hoeft, eene groote hoeveelheid goede en gebondene etter, zonder eenigen ftank, opeens werd uitgeworpen, waardoor myne Lyderefle grootlyks verligt, en ik in myn denkbeeld over de aanwezigheid eens etterzaks in de Longen alleszins beveiligd werd.

Ik veranderde derhalven de Indicatie naar de tegenwoordige omftandigheden, en trachtte zoo veel mogelyk was de uitloozing des etters met Balfamica te bevorderen, terwyl ik door het gebruik van gepafte Antifeptica poogde zorg te dragen dat 'er geene reforptie van etter gefchiedde. Deeze, en een gefchikt dieet, waar onder het daaglyks gebruik van Ezelinne • melk behoorde, hebben myne LyderelTe nu reeds zoo verre herfleld, dat ik met genoegen haare daaglykfche vorderingen niet alleen zie, maar my met dehoope eener volkomene geneezing vleye, zynde Haar Ed. zeer fterk in krachten toegenoomen, en de uitloozing van ftoffen byna geheel opgehouden, terwyl 'er geene koorts hoe genaamd meer te befpeuren

'at

cm