is toegevoegd aan uw favorieten.

Beschryving van de epidemische zinkingkoorts [...] welke in de maand juny 1782. te Haarlem geregeerd heeft

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

221

wcike ik geduurende den geraelden tyd (w) behandeld heb, door een zyde wee of long ontfteeking aangetaft, dezulken zyn geweeft, die mee recht den naam van waare Pleuritici konden dragen.

( XXVIII. IV7 ar neeming.)

Den 16 Juny 1782 werd ik geroepen by den Heer N. v. d. B. oud omtrent 34 Jaaren, een Man van een phlegmatiek Temperament, en van eene weekelyke gefteldheid. Hy klaagde my over eene hevige en fteekende pyn in de linker zyde, die by de inademing meerder, en by de uitademing minder werd, verzeld zynde van eenen geduunVen droogen en kort afbreekenden hoeft, het aangezicht vond ik opgezet, de tong droog, doch zonder eenige bezetting, den pols hard en fnel mee eene geftadige koorts. Alle deeze verfchynfeien decden my befluiten, dat 'er eene waare Pleuris by deezen Lyder plaats had.

Alhoewel nu zyn Temperament juift het ono-unftigfte niet was in eene Ziekte als deeze, befloot ik evenwel uit de hevigheid der toevallen, dat ik niet alles aan de Natuur konde overlaten, maar integendeel die in veelerly opzichten fpoedig moeft te hulpe komen, teneinde de ontfteeking, ware het mogelyk, tot refolutie te brengen.

Ter bereiking van dit oogmerk, oordeelde ik

ee-

(w) Het bericht van deezen onzen Amptgenoot, gelyk ook alle de andere Waarneemingen, bepaalen zich 'tot de Maand Juny-1782. de Ufte alleenlyk uitgezonderd, wHke 9p den 3 July gedagteekend is.