Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Onze gebreeken en de geneesmiddelen,Ons beyde even ohdraaglyk zouden zyn geworden?

Dog Wy ylen voort; — het heerfchend denkbeeld heeft zig, 20 als we gefien hebben, op verfchiilende manieren geuit; maar Wy weeten niet, dat ooyt de zaak met dien yver is aangetaft, dat men aan de Bondgenoten een beredeneerd Plan hebbe voorgelegd, waar naar de hand aan 'r werk zoude worden geflaagen; Wy zullen daarom alle die k.lagren in haare waarde laaten, en Ons gedifpen eerd a». ten het be/faanbaare of onbeltaanbaare van dien aan te toSnen, en op t geene Wy voornemens zyn, aan Uw Hoog IMog. voor te dragen, t'huys te brengen. — Maar eeven eens is het niet gelegen met het Plan van de Gecommit teerdens uit de refpedive Collegien ter Admiraliteit, waar van zoo even gewag is gemaakt, en welk Pian, zedert een geruimen tyd in de handen van veele Regenten gekomen zynde, eene zekere publiciteit heeft bekomen, en in zich het merite bevat van eene gantfche form van adminiftratie epen te leggen,'en dien re beftempelen met eene fchynbaare eenvoudigheid, — dog aan welk Plan Wy niet te min Onze toeftemming niet kunnen hegten.

Wv hebben nodig geoordeeld deze gantfche Mffive als een Bylaage van dit Rapport, fub LitV: D , hier nevens over te leggen; maar vinden Ons tefiens verpligc, ten evade den zamenhang van Onze voordragt te beter teconferveeren, dat .gedeelte van die Miffive, welk in zig het Plan van de algemeene adminiftratie bevat, kortelyks af te fchetfen; terwyl Wy voor een volledigere leéture de vryheid nemen toe het Stuk zelve te renvoyeeren.

Gecommitteerdens uit de refpective Colleaien ter Admiraliteit zyn dan daar in van gedagten/dat al'e de Collegien niet gevoeglyk kunnen worden gemortineeert, en tot.één Departement gebragc m den Hage; om dat daar behoord te zyn een naauvv verband tuflehen de directie en de Zetels van Commercie en Scheepvaart, en om dat het werk der Convoycn en Licenten, het Volk te Water &c • de beheering van Dokken, Magazynen &c eene byzondere en continueele toeveriigr vorderd.

Dat die Collegien nogthans zouden behooren re worden gemodifkcerr, invoegen zulks in de meer gemelde Millive in het breede is omfchreven.

En dat daar zou behoren te zyn een middelpunt van bdher tot adminiftratie van de Zeezaaken, met den Heere Admiraal Generaal.

Dog waar toe geen geneel nieuwe voet van genefaale directie nodig zyn zoude, maar tot dat einde de Haagiche Admiraliteits Beloignes zouden worden

f» i °P den voet van hec 2*üe Art- v™ & ïnItruöie van den jaare 1*97, en het generaal beilier over het, werk en den Oorlog re Water, door Gecommitteerdens tot de voorfz Befoignes, ten overceerd ^ ^ Heere Admiraal Generaal, g everDat,

Sluiten