is toegevoegd aan je favorieten.

Memorie, houdende het generaal rapport van de personeele commissie van het defensie-weezen, met bylaagen [...]. Met de resolutie van haar hoog mogende daar op genomen op den 28 october 1789

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 38 )

Dat derhalven de Kollegien in het vorderen vari 'sLands gerechtigheid lig moeten gedraagen aan de opaave der Meters, en geen de mmite caiange hebben in cas van fraude, nog op den Schipper, noch op den Koopman, noch op de Meters; en dat al het geen in het 143, 144» en *4f Art. van het Plakaat word gezegd omtrent den eed en opgave der Meters, mitsgaders omtrent de opgaave van den Colletfeur van de ronde Maat, als d;e word gerequireerd, aan de Kollegien, nog op den een, nog op den anderen van de voorfz Perloonen, geeft eenige de minÜe masj; en authonteir. ——•

Dat derhalven, tot voorkoming van de groote exceifèn en fraudes in de voorfchreve Speciën, de ronde Maat fubjed, die daagelyks in zwang gaan, behoorde te worden valtgelteld, dat de Collecteurs van de ronde Maat, aan de Advocaaten Fiscaal of Commifen Generaal weygerende de vide en Extratfen van hunne Boeken, in het honderd vyf en veertigde Articul gemeld, verbeuren zullen een boete van duyzend guldens, en by de Heeren Gecommitteerde Raaden cn Gedeputeerde Staaten, op het eerite verzoek van de vjoarfo Advocaaren Fiscaal en Commifen Generaal, zonder eenig dilay of uitftel, daartoe verder zullen werden geconÜrmgeerd. ——«■

Ofte wel , dat op de Comptoiren van de Convoyen en Licenten geen Loscedullen worden geëxpedieerd of uitgegeven, tot het lollen van dezelve Speciën, als na dat op de vooifz Comptoiren door den Schipper, Koopman of Cargadoor zal zyn geëxhibeerd het origineele Billet van de perroiine tot lollen, of Los-Cedul, by den Collecteur van de inkomende Granen aan den Schipper uitgegeven, houdende de quantiteit der ingelaaden Granen, Erwten, Boonen &e.

Of eindelyk, het geen nog beter zou voorkomen, om dat het'zelve het eenvoudiglte fchynd, „ dat ^ voortaan de Collecteur van de ronde Maat verJ pligt zoude wezen, om weeklyks de quantiteit, \\ welke gemeten, en aan zyn Comptoir is gedeclareerd, op te geven, en dat de Kooplieden de Ji aangeving als voor dezen gedaan hebbende, en ** niet naar die der Meters, (gelyk tegenwoordig JJ gefchied) de regten zouden moeten betaalen."— Zo als dit ook geadvifeerd is by de Hoilandfche Raaden en Minitters, by derzelver voorfz Advis van

28 April 1718. — „ . ...

XVI. Dat tot wering van alle inegaliteit en klagten over de expeditie gelden van de Bedienden van de Collegien ter Admiraliteit, dezelve generaal en op een vatten en eenpaarigen voet onder alle de resforten der onderfcheydene Collegien behoorden te worden gereguleerd. — ^