is toegevoegd aan je favorieten.

Memorie, houdende het generaal rapport van de personeele commissie van het defensie-weezen, met bylaagen [...]. Met de resolutie van haar hoog mogende daar op genomen op den 28 october 1789

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 40 )

yat) een egale en rigtige pracdyk te geraaken:«—ten minden, dat aan Hun Gecommitteerden, naa een aandagtige en erndige befchouwing van dit geheel werk, geen andere of betere middelen zyn voorgekomen. —

Dat hierby egter moet worden gevoegd, dat, gelyk het dadelyk in train brengen van de voorfz arrangementen en praïcauuen buiten twyffel eenige meerder uitgaven zoude vorderen, de voorfz. middelen alzo, op zich zeiven genoomen j niet gezegd kunnen worden, zodaanig en van dien aart te zyn, dat dezelven de uitgaven van de Kollegien op zich zeiven zouden verminderen; en derhalven in zoo verre niet voldoen aan het oogmerk der gedaane vraage door welgemelde Commifbe tot het Defenfiewezen. — Dan dat zy Gecommitteerden van gedagten zyn, dat de rigtiger of beter praCfyck van de voorfz middelen aan die meerder uirgaaven zeer waarfchynlyk zoude te gemoed komen; daar het nu niet if tegen te fpreken, dat 's Lands rechten op zeer verre na nier worden betaald en genoten; en dat het werk der Convoyen en Licemen, over het algemeen genomen, ten hoogllen is gedeheerd; —- om met te zeggen, dat dezelve uitgaaven uk andere poincten van menage miifchien grootendeels zouden kunnen u orden gevonden. ——• Ad B.

Dat zy Gecommitteerden ondertuiTchen niet kunnen .ontveinfen van gedagten te zyn , dat, al was het, dat het voorfz Plakaat, Lylt, &c. wierden gearrejteerd, daar door aan den eenen kant niet genoegzaam zou worden te gemoed gekomen aan de omitandigheden, waarin de Commercie en Navigarie dezer" Landen zig bevind, als welke zekerlyk zedert 1754 nier gezegd kan worden te zyn toegenomen; en aan den anderen kant dit werk der Convoyen en Licenten niet gebragt tot die hmpliciteit, en dienvolgende ook niet, tot die mindere kottbaarheid, waar roe het zelve, naar hunne gedagten, gebragr behoord re worden; zal aan de eene zyde de Commercie en Navigarie her hoofd ooit opbeuren, en, ten anderen, de zo lang gewenfehte rigtige en egale praftyk op een meer onkolteiyke manier worden bevorderd.

Dat zy Gecommitteerden dit een en ander in den loop dezer Befoignes tteeds in het oog gehouden hebbende, en de voorfz vraage in dien geelt hebbende befchouwd, van opinie zyn, dat het geheele werk der Convoyen en Licenten grotendeels zoude kunnen en behooren te worden veranderd; en dat alzo eindelyk de knoop zoude worden doorgehakt, welke hunne Praedecelfeuren, even zo wel als Zy Gecommitreerden gevoeld hadden, doch tot welks doorfnyding Zy niet geheel hadden durven adviferen,

cm