Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 8 )

ging. Dit foort is tegenwoordig , geloof ik , algemeener , dan veelen wel denken. Ik durf ten minfte van mynen kant voluit verzekeren , dat ik, federt eene week, geen waar Zydeweê^ geen Pleuritis vera Inflammatoria, onder myne Patiënten aangetroifen hebbe , en dat my geene andere dan Galachtige Zydeweën , Pleuritides bihojle, voorgekomen zyn. By de meesten , daar ik geroepen wierd, vond ik eene vry ft'erke Koorts, gepaard met zwaare hette, welke koorts, den eenen tyd veel heviger dan den anderen zynde , eene wezenlyke remisfie, die echter in de meeste zeer kort was, aanduidde ; meestal klaagden zy over eene zwaare en hevige pyn onder de linker Borst , ter plaatfe daar de eerfte mond der Maag (Cardia) gelegen is. De Tong was by de meeste zeer beflagen en galachtig. By veelen vond ik walging en geneigdheid tot braaken; een droogen hoest, die geene fluimen verwekte, maar die, cenigen tyd te vergeefsch geduurd hebbende , de Lyders wel eens tot eene hoewel zeer kleine braaking aanzette ; de ftoffe , welke zy loosden , was galachtig , met veel flyrn vermengd ; de meeste van dezen klaagden over pyn in 't hoofd; men kon hun aan geen flaapen krygen, en fommigen hunner vond ik nu en clan zelfs delireerende ; met één woord , ik vond by de meeste alle tekenen van vuiligheden in de eerfte wegen aanweezig , die men anders in ontfteeking-ziekte

zelden

Sluiten