Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3© REIS DOOR DE OPPERPALTZ enz.

zeer veel vertrouwen flel, verzeekerd, dat c ustine zich dien gantfchen zomer onder de emigranten in Maintz, hadt opgehouden en hij zelve hem verfcheiden maaien hadt gezien. Ondertusfchen waren 'er ook oprechten en welmeenenden onder hen, die, zeer gevoelig over het lot van hun vaderland getroffen waren: maar dezen wilden zich tot geen partij verbinden, ja , fpraken zelfs met veragting van de oogmerken en het liegt gedrag van veelen hunner landgenooten; zij hielden zich geheel afgezonderd en wilden het lot van hun vaderland alleen afwagten. Toen de emigrantencorpfen vertrokken waren, was 'er aanhoudend doormarsch en inkwartiering van Pruisfifche troepen , met welker officieren ik dikwijls een mondgefprek hield, gelijk ik dit ook fomtijds met Keizerlijken , Hanoverfchen en Hesfifchen deed; de jalonfie onder hen was, uit het kwaad — of met minagting-fpreeken van elkander, ten duidelijkften blijkbaar, waar door ik toen reeds niet veel reüsfite van den aanftaanden veldtogt voorzag; de Pruisfen waren trotsch dat zij het opper commando hadden en de Keizerlijken naijverig dat zij, daar hun Vorst de voornaamfte of het Hoofd van het Duitfche Rijk was, daar van verfiooken waren.

b i b r i c h.

Geduurende mijn onthoud te Wisbaden maakten eenige Frankforters met elkander partij, om eens, te Bibrich zijnde , in een Nasfauw Ufinger dorp, aan

den

Sluiten