Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WELKEN DEN RHIJNSTROOM OMRINGEN. 23I

theek, op het Raadhuis, verdient ook aanmerking, en het aangenaam bier , 't welk den naam van deszelfs eerden Brouwer en uitvinder in 1526, Broihan draagt, is alom bekend.

Ten zuiden van dit Keurvorttendom , vindt men de waereldberoemde Academie • ftad Gdttingen , welke zo veele en aanmerkelijke Geleerden aan Duitschland bereids geleverd heeft , en nog dagelijks oplevert ; de Stad is niet groot , en, behalven derzelver Academie en'fraaije Boekerij , niet zeer aanmerkelijk.

Nog ligt in dit zelfde Vorftendom de Stad Hameien , aan de Rivier de IVezer; een zeer wel vcrfterkte plaats , berucht wegens den Veld (lag , die.n de Zweeden, in 1633, in derzelver omtrek, tegen de Keizerlijken , wonnen ; als ook wegens de Fabel van den Fluitfpeeler, die door zijn gekweel, in 1259 , alle de kinderen van de Stad achter zig gelokt hebbende, met dezelven in een Hol ging, waar uit ze eerst, jaaren lang daarna, weder ten voorfchijn kwamen. Welke Fabel fchijnt gegrond te zijn op een' ongelukkig gedaagden uitval , welken de inwooners dier Stad, te dier tijd deeden , tegen het Leger van den Bisfchop van Minden , 't welk hen met belegering benaauwde , en hen met geweld onder zijn gebied trachtte te brengen; edoch waar in zij allen , die den uitval ondernomen hadden , gedood of verdreeven werden, zo dat 'er geen enkele in de Stad terug kwam, dan na verloop van eenige jaaren, na lang omzwervens, toen de oneenigheeden bedaard , en alles voor ben weder veilig was.

P 4 Met

Sluiten