Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

flooa NEDERLAND,

over alle kunfèen en handwerken, by de voornaame Boekhandelaar A. Blusfé te Dordrecht ondernomen wordende. (*) — Toen ik nog te Leiden ftudeerde, heb ik deeze fabricquen eens bezichtigd, maar de draai en fchilders trokken van alle werklieden voornamenlyk myne aandacht, wyl beide louter uit de hand gefchiedt, en al wat elkander gelyk moet zynnogthans gelyk is.

De boter welke in den omtrek van deeze ftad gemaakt wordt, is meede niet weinig beroemd.

Nu myne waarde vriend zal ik u nog een koste fchets geeven van myn logement en dan deezen fluiten,

Deeze doelen dan, is, voormaals geweest, het St. Maria klooster, en hier toe verordent, na de yslyke fiag het kruidmagazyn de twee voorige doelens vernield hadde.

Men treed door een voorpoort die met een ter weder zyden zich uitftrekkende muur het gebouw van de ftraat fcheidt over een ruim plein in het zelve. Het aantal der vertrekken i» groot, zynde ik op No. 23 gelogeert, alle zyn wel gemeubileert, doch hebben niets byzon» ders, uitgezonden:, de groote zaal der fchuttery, waarin vier heerlyke fchilderftukken , verbeeldende burger hoplieden en officieren der

fchut-

(*) Dit werk zïst reeds het licht.

Sluiten