is toegevoegd aan je favorieten.

De jonge reiziger door Nederland.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S44 de JONGE REIZIGER

de li. uit Holland te verdryven. Nicolaas Kats was hem wel genegen; en daar hy in perfoon het kafteel commandeerde, poogde hy hun te hulp te komen, doch de burgers hiervan de rook krygende, hielden hem zo lang op het kafteel belegert, tot de Zeeuwen te rug gekeerd waren.— Vier jaar later, dus Ao. 150}, geraakte Schoonhoven in handen der Vlaamingen, door beleid van Gui van Dampiere. In het jaar -349 kwam Bisfchop Jan van A<k'd met een aanzienlyk leger voor Schoonhoven, en de burgers eèn uitval tegens hem waagende, kwamen met groot

verlies in de ftad te rug. Dan het ver-

fchriklykfle dat ons in de gefchiedems van Schoonhoven is voorgekomen, is dat geval van Alben Beiling. Deeze was in den jaare 1424 bevelhebber der ftad, en geenzins voor de party van de op ons Hollandsch tooneel zo zeer geadoreerde, en in een ander opzicht misfehien mishandelde JacGba van Beieren. — Die Vorftin het .haar belang rekenende Schoonhoven in haare magt te hebben, zond zy Fforis van Kyfboek

af» om Schoonhoven te veroveren Dewyl

de ftad haat altoos toegedaan geweest was, koste het Kyfhoek weinig moeite zich daarvan meester te maaken, maar Behing verdeedigde het kafteel, en de verovering daarvan viel dus nier zo gemaklyk. Eindelyk echter, moest die Rega-

lus