Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

36 de JONGE REIZIGER

vyftiende een w, begon zy zich meede te moeien in het kaas en broodfpel.

In den zoen met den Hertog van SaKen, moesten zy acht hondert gouden andries gul. dens betaalen.

Zy bleef de party der Spanjaarden , in de tachtig, jaarige beroerten aankleeven, tot den twintigften van Juny 1572 toen zy de zyde der Staaten koos, en de dappere Sonnoy den edele Willem de Graaf als bevelhebber over de ftad aanftelde. Met betrekking tot de kerkberoertens, in 't begin der vorige eeuw, was zy de zyde der navolgers tan Galvinus toegedaan, en dus was het onnodig dat de doorluchtige Prins Maurits, hier eenige verandering in de Regeering vorderde of te weeg bragt.

De vermaardfte ongelukken van bralid deeze ftad overgekoomen, zyn voorgevallen in de jaaren 1587, t6o3, 4643 en 1699. De voor. naarofte was de tweede, die veroorzaakt was door het. inflaan van den blixem in de toorera, welke nevens de kerk en byna dertig huizen

geheel in kooien gelegd wierd. Men

zag echter telkens het verteerde met vernieuwde glansfen als uit de asfche verryzen.

Daar de ftad zo als wy gezien hebben gantsch niet ongunftig voor den zeehandel ge-

Sluiten