is toegevoegd aan uw favorieten.

De jonge reiziger door Nederland.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2io de JONGE REIZIGER

ver-loop van zeven weeken deinsde devyandmet

groot verlies af. Om de Soldaaten te be-

taalen floeg men tinnen geld, dat naderhand tegens gangbaare zilvermunt wierd ingetrokken. Van deeze uur af aangingen 's Lands zaaken by de Staatsfche party merkelyk voorwaard, Zo dat 'er een fpreekwoord uit onftond, namenlyk: van Alkmaar begint de Vitlorie. -

Adolf Venator in den jaare 1608 hier predikant zynde, verwekte hier veel opzichts; door het weigeren der aanneeming van den Cathegismus,

en andere Geloofsarticnlen. Dit had veel

invloeds in de volgende jaaren met opzicht tot

de verandering der Regeering. . De He-

monftramiche party poogde ondanks alle verbod in den jaa^r 1619, hier hunnen prediktrant door te zetten, na eenige van hun, vry wat moedwil gepleegd hadden ; doch het wierd hun van hooger hand met geweld belet.

De Burgemeester Zeeman, verdacht zynde dar hy den vyand hennip, touw, yzer, timmerhout, en verdere behoeftigheden toezond, geraakte zodanig in den haat van her geme'en, dat men zyn huis wilde pionderen, en Ichoon d eze oploop [1653} eerst gelyk gemeenlykdoor kwaadejong ns, VVyven, en de heffe des Volks zyn begin nam, fcheen het gefchaapen dat de gandsche

Stad