Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORJJERIGT.

verdiende onteering, zonder de verregaar.dfle, gedwongenheid, afzonder een half wonderwerk , te doen uitloopen op het wezenlyk beste van den. gefchandvlekten." — Ook deezen handfchoen nam ik aan: of ik dien Jlryd wel gejlreeden heb, gelieven myne Leezsrs te beoordeelen. OnderlusJ'chen fitst dit tweede verhaal op eene waare gebeurtenis.

Een Schryver, die opzetlyk niets bearbeidt dan wonderfpreuken, bezondigt zich. Maar hy , die aan dezelve r.u en dan zyne Jierkte beproeft, verdient myns bedunkens veel meer to-geevendheid, dan eene opzetlyk gejlrenge beoordeeling. Het laatstgemelde hebben verjcheiden kunstrechters, Jinds eeuigen tyd, aan my geocffend. Ikftanu weder bloot voor die Heeren. Doch nimmer zal ik Iran beantwoorden. —Berispen valt zo gemakIyk : maar het verbeteren heeft doordeels' wat meer werks in. 't Zou my-egte.r leed doen, indien men het begin van het tweede verhaal aanfiootelyk vond. Ik heb my bevlytigd om zulks te vsrmyden; en voorts hoop ik, zal de zedigheid van al het volgende eene gsnoegzuame ontjchüldiging opleveren, indien de aart der ftoffe my in het begin , tegen myn oogmerk, wat te verre vervoerd mogte hebben.

Aangaande het laatjle verhaal, heb ik flegts te herinneren, dat het zelve, alleen den Droom uitgezonderd, echt gefchiedkundig is ; als mede, dat ik het in zulk eene plaats fchreef, waarmy, niettegenjlaande alle moeite welke ik daar toe aanwendde , verjcheiden boeken, ter juiste levensbeJchryving van Ckanmer dienjiig, ontbraken.

d e

Sluiten