is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerryke verhaalen en zamenspraaken.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AARDSBISSCHOP CRANMZU.. 219

de ergernis, die by tot hier toe gegeeven bad, zo openbaar geweest was, moest hy, om zyne verbetering verdienftelyk te maaken, zyne tegenwoordige Geloofsbelydenis ook in het openbaar doen: en, na dat dit gefchied was, dan eerst zou de Koningin, die zelfs in haare ftraffen zagtaartig te werk

ging, zyn verder lot bepaalen. Meteen

opgeruimd gelaat hoorde de gevangen Kerkvoogd deze geveinsde aanfpraak van Bonner; hoorde dezelve uit zonder hem ééns in de reden te vallen, en wagtte zelfs nog vcrfcheidene ■oogenblikken , na dat Bonner met fpreeken geëindigd had. Toen antwoordde Cranmer wel op een eerbiedigen, maar niet min beflisfchenden toon, als een man die zyn vast befluit genomen had, aldus:

„ Ik ken, hoop ik, de pligten die ik aan myne Vorstin en aan haare wetten verfchuldigd ben. Heilig zyn my haare bevelen; dierbaar is my haare gunst; zelfs haare geftrengfte ftraffen zal ik geduldig draasen. Alleen jegens Hem, die verhevener is dan alle Koningen, en die de Vorstin zo wel als my gefchapen heeft; alleen jegens Hem is myne verpligting nog heiliger ; myne gehoorzaamheid nog onbepaalder. Hy heeft my geboden de waarheid te fpreeken; Hy verwerpt den geenen, die Hem verloocheP 3 nen;