Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

FREDRIK DES TWEEDEN. II

Prins deed neder (lorren; — ik zie echter niet, welk een gevaar 'er voor een Pruififche Prins in gelegen kon zijn, met de nicht der Keizerin, en eene jonge, beminnenswaardige Prinfes in het huuwlijk. te treeden, welke nog heden wegens haar voortreflijk harr door gansch Berlin aangebeden wordt. (*)

* * •

Op hetflot Sahdahl, 't welk den Hertog van b runswijk toekwam, zou het huuwlijk den 12 van Zomermaand des jaars 173a voltrokken worden. Doch naauwlijks lag het jonge paar te famen, of men hoorde van alle kanten brand, brand (f) roepen.* Fredrik fprong uit het bedde, en liep ijlings heen, om te zien waar de brand was. 'e Was ondertusfehen flechts een loos alarm, 't welk, hem ten gevalle, door zijne vrienden gemaakt werd. Fredrik wist geen ander middel, om zich uit de verlegenheid, waar in hij zich in dit oogenblik bevond, te redden; dewijl hij echter vreesde , dat zijne jonge Gemalin deswegen te veel gefchrikt mogt zijn, liet hij haar weder gerust Hellen; (§) voor het overige echter bleef het bij de wijsgeerige onthouding.

Fischer zegt (|) dat zich de nieuwe Kroonprinfes zo wijslijk in deeze omitandigheid fchikre, en zich daar bij met zo veel fchranderheid en grootmoedigheid

(*) Deeze Prinfes is in het voorjaar deezes jaars overleden.

(f) Vie de FredeRIc Tom. i png. 16. (§) Zekerlijk wegens den uitgeroepen brand en — de \vijsgeerige ontho.uding ? CO Fischer. i. t». feite 10.

B3

Sluiten