is toegevoegd aan uw favorieten.

Het leven van Fredrik des tweeden konings van Pruissen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

72 Het leven van

„ troupes met de foldaaten des Konings van Poolen „ heeft vereenigd, om eenen inval in Oostenrijk te„ beproeven , en dat hem dit zo wel is gelukt, dat hij „ hoopt binnen korten tijd, de höÖfdmagt der Ko„ nmeinne van Hongarijïn ten dienste zijnes bondge--

„ noots te verflaan. — Dat heet grootmoedig.

„ beid! zult gij zeggen, dat heet heldenmoed ! —:

„ intusfchen, mijn lieve voltaire! is de eerfte'te„ kening aan deeze gelijk."

In eenen brief aan bredow zegt de Koning: „ 6 Eere! — loos bedrog! laat af ons te verleiden — „ Ik verfcheur de lauërkransfèn, welken mij de roem

„ verworven heeft, . — De waereld moge mij

„ laaken of prijzen — ik befpotte haaren wijrook, die in enkelen damp vervliegt. — —- Mijn hart moet „ mij vonnislen, en wanneer mij dat met goedkeuring toelacht, dan eerst ben ik te vreden." Hoe is deeze wijsgeerige denkwijze deezes Konings overeentebrengen met zijne eerzucht en onbepaalde drift ter vergrooting zijnes gezags? Dan het was zelfs zijn vriend voltaire, die getuigde; dat fredrik, immer anders handelde Qf) dan hij fprak en fchreef. —

H et bloedrijk - galachtig ( Sangujneo - Cholerisch ) geftel (temperament; des Konings maakte hem in zijne jeugd zeer geneigd tot zinlijke en zelfs wel büiteufpoo-

ri-

C*) Zie Geheime nachricliten zii voltairs leben , feite 38.