is toegevoegd aan uw favorieten.

Brieven, geschreven geduurende eene reize door Zweeden, Noorwegen en Deenmarken.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

230 NEGENTIENDE BRIEF

punt, befchouwde , als mij flechts mogelijk was, ten einde voor mij zelve van de natuur des menfchen eene zoo juiste kennis te verkrijgen, als ik, naar mate van mijne krachten , in ftaat was. Eu, om openhartig jegens U te zijn, ik geloof, dat ik over de ijdelheid en het zedenbederf der Franfchen niet half zoo ftreng geoordeeld zou hebben, als ik het Noorden, eer dan Frankrijk, doorreisd had.

Over het algemeen kan men op de belangrijkfte affchilderingen van de zedelijkheid van een volk, dat in opftand is, weinig vertrouwen; ik zonder echter de berichten van den geestdrift (Enthufiasmusf) uit, welken de menigvuldige openlijke pogingen van zoodanig yolk voortbrengen. Wij praaten alleen zoo veel van het zedenbederf der Franfchen, omdat wij hen al te zeer naar hun voormalig karakter beöordeelen; maar, waar heeft men ooit zoo vele bewijzen van drift tot deugd gezien, als, geduurende de twee laatfte jaaren, bij het gemeenfte volk in Frankrijk, en bij hunne legers, zichtbaar geweest zijn ? Ik tracht mij daarom altijd de talloze beweeggronden te herinneren, die ik of zelve gelegenheid gehad heb, waar te nemen, of wel uit zeer goede bronnen verkregen heb, om ze, met de helaas! maar al te waare berichten van

hunne