Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ii VERHANDELING

handeling te plaatzen, in welke ik vooreerst nog eenige byzondere Aanmerkingen, nopens dezen Geesten - ziener en nopens dit zyn Samenftel, en dan nog eenige merkwaardigheden nopens zyne Aanhangeren, en derzelver tegenwoordigen toeftand, byzonder in Zweden en Engeland, zal mededeelen.

De meesten myner Lezeren zullen S tv e d e n b u r g s naam meer kennen ui t zyne laatfte levens-jaaren en uit zyne laatfte Schriften, dan wel van de zyde zyner Geleerdheid, en voorigen Levensloop. — De Verhandeling over zyn leven , door my vertaald uitgegeven tot een voorlooper van dit tegenwoordige werkjen zal hem echter ook van dezen kant nader hebben bekend gemaakt. — Ik kan 'er hier nog het volgende byvoegen..— De Bergraad en Ridder Sas del, in eene Reden voering, ter gedachtenis van Em. Swedenburg, aan de KoningJyke Zweedfche Akademie der Weten, fchappen te Stokholm voorgelezen , le¬

vert

Sluiten