Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van de TOESTANDEN na dem DOOD. 71

woonde middel is de voorde-Hing van de verrichtingen die hy doen moet. Deze verrichtingen zyn oneindig menigvuldig , evenwel; altyd zo gefchikt, dat, tenvyl zy het inwendige met vreugde en verrukking bezielen, dit levendig indruk zei ook tegelyk door het uitwendige, of het geestlyke lichaam van den geestmensch dringt. Daardoor wordt hy een en dezelfde met zyne verrichting in het Engelen - gezelfchap waarin hy geplaatst wordt. De tyd van dit onderwys is kort, dewyl deze geesten van alle verblinding verwyderd, en van het hemelfche licht verlicht zyn. Zy worden gekleed met een blinkend wit kleed , den Engelen, welken den ingang des Hemels bewaaken, toegevoerd, dezen leveren hen weder aan andere Engelen over, en de Heere plaatst hen dan in het Engelen - gezelfchap, waarvoor zy gefchikt zyn. Agt wegen leiden deze nieuwe Engelen naar den hemel, en van elke onderwysplaats gaan 'er twee, welker één na het hemelfche, de ander na het geestlyke ryk leidt, dewyl de geheele hemel volmaakt in deze twee ryken verdeeld is. De wegen, welken naar het hemelfche ryk leiden, zyn met olyven en andere vruchtboomen beplant , dewyl de olyven en vruchten met de E 4 be-

Sluiten