is toegevoegd aan uw favorieten.

Werken van het genootschap der beschouwende en werkdaadige wiskunde, onder de spreuk: Mathesis scientiarum genitrix, te Leyden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 73 )

welke eigenfchap dezelve onderling gemeen hebben , en deze van dezelven aftrekt en afzon? derlijk befchouwt, word het denkdeeld, waar door die eigenfchap bevat word, afgetrokken genoemd. Daar nu deeze eigenfchap in meer zaaken te gelijk gevonden word, volgt het ook, dai de afgetrokken denkbeelden algemeen (ideae univerfales) zijn: van dien aart zijn b. v. de foorten (formae, fpecies) en de geflachten (genera) der dingen; immers, wat tot het foort of gtflacht behoord, word in elk individu^ dezelven gevonden. Een t'famengefteld denkbeeld vereenigt alle eigenfchappen, die te fa? men genomen eene zaak daarflellen; welke als zodanig ook uitwendig beftaat: door aftrekking worden dezelve uit haar verband gerukt en van J elkander afgefcheiden. Deze beftaan dus alleen jn onze gedachten, en zijn buiten ons niet dadelijk aanwezig. Waar uit deze bepaling onmiddelfjk voortvloeit. Een afgetrokken denkbeeld is de voorftelling eener zaak in onze gedachten , wefke zonder verbinding met anderen buiten onze verbeelding niet beftaat. De afgetrokken denkbeelden bepaalen zich bij gevolg alleen tot onzen geest en deszelvs befchouwingen, derztlver voorwerpen kunnen wij door middel der zintuigen niet opmerken, als welke in de natuur niet gevonden worden. Wij verli 5 kri).