Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

34 ONTDEKKINGEN in „

hebben, zo dat hare kleine zak ook weldra vol was. Men gaf haar enen tweden, welken zij van 's gelijken met allerlei kleinigheden vulde, men verfierde haren hals met enen halsband van rode glazen koralen , en ene kleine koperen ketting, waar aan een Piaster hong, die van boven doorboord was, vlechtte hare harren met linten van verfchillende kleuren, en ftak haar aan de vingers ringen van koper of koperdraad, ook ringen met valfche ftenen. Met één woord, men fchikte haar op als een pop, want de matrozen, die zeer met haar waren ingenomen, verfierden haar, om gelegenheid te hebben, zich dicht op haar te dringen en zekere vrijheden met haar te nemen. Dan de inboorlingen, die in de praauwen waren, dit ziende, riepen haar herhaalde reizen terug , waarop zij ten laatften zeer ontevreden van ons ging.

De oude wilde zwichtte eindelijk voor de aanzoeken der zijnen, en befloot het fchip van den heer de Torribio te beklimmen, gelijk reeds velen van zijne landgenoten' gedaan hadden. Zo er al, na het voorgevallene van gisteren, nog enige indrukfels van vrees en wantrouwen mogteti overig zijn, fcheen onze edelmoedigheid en minzaam gedrag dezelve geheel uittewisfchen. Ene wederkerige , en van den kant der inboorlingen gantsch onbepaalde vertrouwelijkheid vestigde zich tusfchen hen en ons. Voor kleinigheden verkoften zij ons al den voorraad, dien zij in hunne praauwen hadden medegebracht, en zelfs gingen fommigen zo verre, dat zij ons hunne wapenen gaven,

en

Sluiten