Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(237 )

tige Hoogheid tot redding van het Vaderland zyn genoomen geworden , zo veel my mogelyk is geweest, te helpen bevorderen.

Thans hebben de gelukkige opgevolgde gebeurtenisfen * het gevaar van eenen inval in de Provincieh van Holland en Zeeland zoodanig doen verminderen , dat het uitgeftrekt vermogen , in myne handen gefield, my toefchyrtt ten dienfte van het Land niet

meer noodzakelyk te weezert. En ik

neeme dus de vryheid hetzelve wederom in die van Uwe Doorl. Hoogheid overtegeeven, ten dien einde eerbiedig verzoekende , dat Hoogstdezelve my van dit Opperbevel te Waater wel gelieve te willen ontdaan.

Ik kan echter dit commando niet verlaaten zonder Uwe Doorl. Hoogh. alvorens te hebben betuigd, dat alle de hooge en mindere Officieren , zo wel als de Matroofen en Soldaaten , waar over ik de eer heb gehad te gebieden , zich hebben gedraagen met eenen yver, beleid en kloekmoedigheid, welke door my niet genoeg kan gepreezen worden,

En

Sluiten