Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(*°)

Verbeeldt u; dat Jefus Chriftus dus tot Ü fpreekt Dit zyn waarlyk zyne waare gezindheden jegens U Dit is hy waarlyk voor U.

En wat zult gy, myn Waardfte! dan aan deeze ftem der eeuwige waarheid en liefde antwoorden.

Antwoord, hetgeen Uw hart U in den mond zal geven.

„ Heere, Heere!" Dit zal buiten twyfel

de eerfte gewaarwording van Uw hart zyn •

„ Heere, Heere ! Ik ben veel te gering en on„ waardig alle de Barmhartigheid en Trouwe,

„ die gy my bewyst Maar ik wil aanbidden

„ en geloven Ik wil my voor U nederwer-

„ pen, en geloven, en my verheugen, en uit de „ volheid Uwer macht en goedheid, goedheid en ,, macht, Geest uit Uwen Geest, en Leven uit „ Uw Leven nemen. Gy leeft, en ik zal ook ,, leven ! Gy leeft, en alle Dooden zullen leven!

„ Nu Het zy ik leve, het zy ik fterve ;

„ Ik ben Uwe Eeuwig Uwe ■ Het on-

„ fterflyk Godlyk liefde-leven , dat U be„ zielt, zal my eeuwig bezielen: Ik heb geloofd ,, en bekend de liefde, die God jegens my heeft, „ en dit Geloove opent myn hart voor de invloe-

„ den van uwen Geest Uwe Liefde word

jj myne

Sluiten