Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

34 'T VERHEUGD

Brunswyk Wolfembuttel , en van een maatig gevolg van Heeren en Dames, hunnen weg over Alkmaar , daar zy, door de Regeering, begroet, ten Raadhuize opgeleid , en op een ogtendmaal onthaald werden. Vanhier, vertrok het hooge Gezelfchap , over Schagerbrug, naar de Helder , daar het, des avonds, aankwam, en, 's anderendaags , de verfcheiden' verrigtingen van een Esquader Oorlogsfchepen, zo in 't zeilen., als in't feinen, aanboord leggen, enjagtmaaken op een invallend Oorïogsfchip , befchouwde: al 't welk, met ftil en fchoon weder, en onder 't vlaggen van fierlyk uitgeflreeken Oorlogs- en Koopvaardyfchepen, verrigt werdt. Hunne Hoogheden, op het Eiland Texel , voet aan land gezet hebbende, werden, aldaar, uit den naam van Baljuw , Burgemeefteren en Schepenen , begroet met de volgende verzen , door den beroemden Heere Balthasar Huydecoper, Baljuw van Texel en Oud Schepen der Stad Amfterdam, famengefteJd:

AAN ZTNE HOOGHEID.

Dat Gy, Doorluchte Vorst, dit Eiland, zo gering

In aanzien en vermogen, Verwaardigt met den glans van uw doorzigtige oogen, Heudt ons verrukt en opgewogen

In

Sluiten