is toegevoegd aan uw favorieten.

Tafel aanwijzende de vier- of feestdagen der roomsche kerke, getrokken uit het Nederduitsch Martelaarsboek, van't sticht van Utrecht.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

98 T VERHEUGD

geregeldheid en fchoonheid , als de Zaal van 't Raadhuis deezer Stad, op deezen vrolyken avond.

De vier Heeren CommiflariiTen uit de Vroedfchap, aan welken 't beleid van dit werk was aanvertrouwd, hadden, vooraf, een Ontwerp gemaakt van de wyze, op welke , dit Feeft, waarin Muzyk en Dans vereifcht werden, gevoeglykft, zou konnen gehouden worden. Burgemeefteren hadden dit Ontwerp goedgekeurd. Het beftondt uit agtLeden, uitkomende op deezen zin :

„ i. Dat 'er tweederlei Biljetten ge„ drukt, met Stads Cachet bezegeld,en, „ door een' der Commiffariflen, onder„ tekend zouden worden, inhoudende de „ ééne foort eene uitdrukkelyke nodi„ ging van één' of meer byzondere Per„ foonen, die kennelyk benoemd moe„ ften worden; en de andere foort eene „ orde tot doorlaating van iemant, uit „ den naam of van wege deezen of genen „ daartoe bevoegden Heer, wiens naam, „ insgelyks , in 't Biljet moeft zyn uit„ gedrukt: en dat niemant, zonder \ 5, een of 't ander van deeze Biljetten „ vertoond en overgegeven te hebben, 3, op het Feeft , zou worden toegelaa95 ten.

„ 2. Dat,