Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X 32 X

zodra het by den anderen een edelmoedig befluit zal waarnemen. Het is eene nog gevaatlyker dwalin% te geloven, dat beledigingen te verdragen het middel is om dezelven te doen eindigen, zo lang het lafhartigheid zal zien, zal het den toon hooger ftellen; maar zo dra men tegen hetzelve eenen bcflisfenden toon zal aannemen, zal het den zynen laten zakken, en verre van het gevegt te wagen, zal het zyne bevelen intrekken. Dus heeft het de inftrudtien herrecpen, welken den 5 november 1793 gegeven waren (*), om de amerikaanfche fchepen optebrengen, en de bevelen afgezonden van den 18 Augustus 1794, van geen Deenfche en Zwcedfchc fchepen met koorn geladen, aartehouden en optebrengen. Deze flappen van gematigdheid werden gedaan toen het de verbidnis der onzydige mogendheden van het noorden mctAmerikavreesde.Maar indien deszelfs bedreigingen onbeschaamd zyn, en de regten, die het zig aanmatigt, ftrydig tegen alle by de natiën bekende wetten, is deszelfs gematigdheid een valftrik en de voldoening, die het geeft, is ydcl. Terwyl het zig zo zagtzinniotoonde, handelde het met den heer Jay, en het heeft nu een traktaat met Amerika getekend , en dus doende de zamenfpanning doen verdwynen, die tegen hetzelve zou hebben kunnen gemaakt worden namelyk die der onzydige ftaaten, welke het voornaamlyk vreest, ten einde de twee anderen des te beter in bedwang te kunnen houden. Aanftonds na de tekening van dit traktaat werden verklaringen van eene ondraagiyke trotsheid te Kopenhagen gedaan, en het is om byzondere redenen, welken men hier onder zal zien, dat men het zelfde toneel nog met te Stokholm geopend heeft. Zyn traktaat van alliantie, koophandel en zeevaart met de verecnigde ftaaten verzekert Engelland niet alleen tegen het geen

van

(*-) Het is billyk, hier melding te doen van de kwaade trouw Van het Kabinet van St. James. De tegenbevelen aan de kapiteins der fchepen en kapers der Engelfchen , uitgevaerdigd en getekend den* to december 1793 , zyn eerst op het einde van January daar aan volgende afgezonden, ten einde de kapers tyd zouden kebbsn, 91a de eerfte inftruftien uittevoeren-

Sluiten