Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Muizen om.verre gefmeeten zyn! uwe gevoelens moeten hun bloot gelegd worden ! — Gy moet hen. in ftaat ftellen , om onpanydig uw 'gedrag te kunnen beoordeelen ! zy moeten de handelingen , de woeitheid , en de Gruuwelen •uwer Tegenparty in een bïyvend Tafereel voor oogen hebben ! Dan kunt gy hoopen, met zekerheid verwagten , dat zy nog eenmaal U wreeken ,of liever. , het Vaddland h'erfteücn zullen, by aldien deeze gewenfchte Taak,boven uw vermogen mogt zyn.

Xiopt niet reeds uw gevoelig hart , Bloem desNederlandfch^n Volks ! om der waereld uwe onfchuld te toonen ?— om geheel Europa opmerkzaam te doen worden op uwe rechtvaardige zaak? Gy ftond verbaart toen die flag U trof, die alles wa; esrlyk dagt en handelde, met verwondering en verontwaardiging vervulde ! dit was natuurlyk en een bewys van uw edel gevoel, maar gy zond uwe grootmoedigdigheid moeten verzaaken j gy ?.oud zo lafhartig moeten worden als uwe Tegenparty, wanneer die verbaazing beltendig op uw gelaat zweefde, en gy niet fpoedigbeüoot, omUte herftellen .' wy zyn door verraad en geweld uit ons Vaderland, verdreeven, maar wy zyn daarom niet overwonnen , — indien wy niet overwonnen willen weezen ! Te gelooven , dat wy rrioed en kragten genoeg bezitten, om nog eenmaal, het zy dan lpade of vroeg,.ons ie wreeken, — of zo dit woord uwe menfchlievendheid tegen't hart ftoot, ons te herftell^n, — is de eerfte trap van het hetftel of de wraak zelv-e : niets bemoedigd uwe Overheerlchers meer , dan uwe verflaagenheid , dis zy met alle vermoogens tragten te onderhou-

Sluiten