Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 29 )

, No. 4. DE VERDEEDIGER

der

HOLLANDS C H B PATRIOTTEN,

Copie van een Brief aan een Heer in Holland.

Gy begeert van my te weeten , met wat ooé men ü zou befchouwen , wanneer Gy Uvoor den Troon der Dwinglandy vernederde: wanneer gy, met een vergiffenis vraagend Requeft in de fidderende hand de Verwoefters van uw Vaderland en de gcflagen Vyanden van Recht en Vrv. heid te voete viel ? Gy (chynt hoop op Genade te voeden, en uw hart fchynt te verlangen naar de vryfpreek.ng uwer Tyrannen! echter aarzelt ey nog /— een zekjr gevoel houd ü te rugge ' —. Gy hebt eene aanmaaning noodig ! ey beeeert van

?„Vel«f'fl0mD in de'diepCich.ilei; knellendfte flaaverny te werpen ! en na deeze uwe vraagen, na deeze uwe voorflellingen en begeerten , noemt gy my uw vriend, en vleit gy U met myn gunftig antwoord.'

Ik ken de zwakheid van het menfchly'k hart. in oogenbhk* en van de uiterfte veibyftering , en het gemis van alle uitzigten op redding .' ik weet aat hy , die m voorfpoed de fiere borft verheft, met altoos een Held is , wanneer de Rampen op hem aanrukken ! Ik weet dat het getal der groota

Sluiten