Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 3°" >

hare niet-opha'alen , daar gy te voeren on^e handen gevuld hebt , om dit alles' aan de Patriotten te doen1] -En hier mede gaat alles den ouden gang zonder eenige de minfte gerechtlykè verhindering.

Een Patriot , die eenigzins veilig begeert te zyn , moet zig by de Vletters, (het minftefoort van Schippersgatten , ) vervoegen ; hen een a twee Dukaten in de handftoppen, en alsdan is hy onder derzelver Protectie. Word hy dan evenwel, ondanks deeze hooge befcherming , door den een of ander Oranjeverdeediger afgerofr, dan vervoegt hy zig by Hunweledelens, en alfdan vatten zy het voorden geslagen Patriot op, door infgelykszyn Beleediger een pak Magen te geven. Dit alles gefchied openlyk, onder het oog van den Rechter, die het niet durft waagen , de minfte fchaduuw van ongenoegen daarover te betoonen ; — in tegendeel, men durft, onder de hand, de Beleedigden naar de Protectie der Vletters wyzen ! zelf bedienen zig Luiden van die Protectie, wier pligt en eed vorderden, dat zy aan anderen Protectie verleenden ! ! Nog zeggen de Predikanten , dat dit eene gunftige omwending is door de Voorzienigheid zelf daargefteld ! welk eene Godslaftering!

Welk waar Burger en Chriften moet niet gruuwen en fidderen als hy dit hoort en leeft ! — Hoe moeten de gemoederen van die Regenten gefield weezen , die zo fterk op de Patriotten gebeeten waren , dat zy de toevlugt tot het fchuini des Volks naamen , waardoor zy nu zo zigbaar geltraft worden .' — Wat zal er nog van deeze Stad worden .' 6 Mogt het God behaagen een uitkomft ten goede te geeven, enz.

Den 8 Jan. 1788.

Sluiten