is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeene begrooting der staats-behoeften voor de Bataafsche Republiek, over den jaare 1800

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

betoog zal vorderen, dat in het Jaar 1800., even zoo min als in dit bykans verRrekea jaar, aan de referve kas, by de Staatsregeling verordend, zal kunnen worden gedacht of daartoe eenige aanftalte gemaakt.

En hiermede, Burgers Reprsefentanten ! zouden wy aan onzen taak kunnen gerekend worden voldaan te hebben, ware het niet, dat de onwrikbare grondregels, waarop alle Firantiëele Systhema's rusten moeten, en welke ons leeren, dat, wanneer gebiedende omflandigheden het vorderen van buitengewone fchattingen noodzaaklek maken, het dan de plïgt der Beftuurders is, om dien drukken den last, zoo veel mooglyk en langs alle wegen, te verligten, en dus de goede Ingezetenen tot het by dragen der van hun gevergde opofferingen in ftaat feilen. — Ware het niet, zeggen wy, dat deeze ons noodzaakten, om nogmaals, met den meesten nadruk, eenfpoedig befluit op onzeverfchillende voordragten, zoo tot het oprichten eener algemeene Beleen- en DiscomptoBank, als die tot herftelliug der Amfterdamfche Wisfelbank te verzoeken, en deeze beide allenzins gewigtvolle onderwerpen, waarvan wy de noodzaaklykheid , z^o voor het publiek credit, als voor het belang der goede Ingezetenen, by de door ons deswegens gedaane voordragten, met kracht van argumenten, zoo bondig vermeenen betoogd te hebben, met eene vrymoedige ernst aan Uwl. ferieufe aandacht nogmaals te beveelen.

Reeds in dit oogenblik Burgers Reprasfentanten! is het zigtbaar, dat, indien de Wisfelbank der Stad Amfterdam in haare gefchondene ientgriteit ware herfteld, de toevoer van fpecie naar dit Gemeenebest thans zeer aanmerkelyk zoude zyn, — en een ieder, der zaken kundig, gevoelt met ons, dat langs dien weg? welhaast de fchaarsheid' aan comptante fpeciën , waarvan zich allerwege de heilloze indruk gevoelen doet, ten eenemaal had opgehouden, waar door dan ook de betaalingen van 's Lands lasten zouden worden gemaklyk gemaakt, — maar voormaamlyk by eene aanftaande Vreede, de, in eene doodlyke kwyning vervallen Handel en Zeevaart, in de gelegenheid worden gefield:, om het zoo diep gezonken hoofd weder moedig optebeuren, en die welvaard en grootheid, welke dit Gemeenebest alleen aan dezelve verfchuldigd was, weder op deezen grond terug te brengen. — En dit laatste, Burgers Reprsefentanten! zoude ookvootal door de daarftelling der algemeene Beleen- en Discompto-Bank worden bevorderd.

De maatregelen daartoe in Coppenhagen, Hamburg en Breemen genomen, vertoonen ons zoo veele navolgenswaardige voorbeelden van verlichte Beftuurders, welke de waarde des Koophandels, en deszelfs weldadigen invloed op het geluk en den bloei der Maatfchappyen erkennende, zich om ftryd bey veren, om denzei ven aantemoedjgen, en alle dreigende rampen afteweeren.

En kunnen wy niet, Burgers Reprsefentanten! met te meerder recht nog op Uwlieder voorziening in deezen, met zoo veel nadruk inffeeren , daar Gy lieden in beide deeze voorflagen, zonder eenig merkelyk bezwaar voor 's Lands Finantiën kunt treden — eh Gylieden toch, met ons, zult erkennen, dat de krachtdadige onderfteucing des handels, in eene Staat gelyk deeze, welke, zonder dezelve tot haar voorig niet moet wederkeren, en door haar het voorig veel betekenend aanwezen herkrygen kan, de totaale vernietiging van het byzonder vermogen, en het te gronde gaan der algemeene geldmiddelen , voorkomen kan.

Heil en Eerbied l

J. F. R. van HOOFF, vt. Ter ordonnantie van hetzelve

C. G. HULTMAN.

SlCREEt.