Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 24a )

*t 'loot dito Vriesfche — - 22- 10 't Engels - a- «?■ pistool goud - 22- 10 't Engels - 2- 5het Groninger Zilver ordinair 't loot . . . . 1-6'iiet Hollandsch Zilver groote keur 't loot . . . 1- 11ordinaire kleine keur . ... .1-8-

ordinaire Vriefche keur 1- 9-

cn andere zoorten van Goud en Zilver naar taxatie van vóorfchreeven Goud- en Zilverfmeden : welke furnisfementen van gewerkt Goud en Zilver door de Contribuanten zullen moeten worden bezorgd, aan de daar toe gequalificeerde Zilverfmeden // Hubcrt, J. Warren en H. H. van Giffen, welke ten dien einde zullen vaceeren boven het Provinciale Collecthuis in Groningen van den 1 tot den 6 Augustus incluis, 's morgens van negen tot elf uuren en 's nademiddags van twee tot vyf uuren, en gehouden zyn het Goud en Zilver, offchoon door de een of andere Zilverfmid getaxeeit , niet te 'min naauwkeurig te viiiteren en te examineren , voorts daar van fpecifique aanteekening te houden en daar voor een Recepis of Quitantie door hun vertekend, met uitdrukking van de prascife waarde van het aangebragte Goud en Zilver af te geeven, om by de betaling van een ieders Contributie aan de Commisfarisfen, waar onder een ieder gehorig is te worden overgegeven, en doordezelve alzoo ftiptelyk aangetekent, ten einde na den afloop der te doene Contributie met de aantekeninge der Zilverfmeden, en het by hun ontfangene Goud en Zilver te worden vergeleken, welverfiaande, dat geen Goud of Zilver in ftaven of anders verfmolten zal worden aangenomen, maar alleen het geene bewerkt is.

Art. 12.

Dat voor het doen van vóorfchreeven Contributie of Negotiatie een iegelyk zoo voor zich zeiven als in de qualiteit, waar in hy Compareert, zal moeten verklaaren, hoe veel in dit extraordinaire middel fourneert, en zulks met zyne verteekening bevestigen onder eene verklaring van deezen inhoud:

„ Wy Ondergefchreevene verklaaren ieder voor het geen hier ondergetekend is, het „ zy voor ons zelfs , het zy in qualiteit, in goede confeientie naar beste kennis en „ wetenfehap, cn zoo na ons. mooglyk is geweest op den voet van het Placaat der Re„ prasfentanten deezer Provincie, opzichtelyk de Contributie of Negotiatie van den Vyf„ tigften Penning voorgefchreeven, den overflag en begrooting van het zuiver beloop „ der waarde van alle onze Goederen en Bezittingen hoe genaamd,en waar gelegenzyn„ de, zonder eenige de minfie uirzonderinge,dan die by dit Placaat vermeld is, teheb„ ben gemaakt, en dat onze opgegevene fumma niet minder bedraagt dan twee per Cent „ of de Vyftigften Penning van alle onze Goederen en Bezittingen, benevens Lyfrenten „ en Ambten ingevolge het Placaat: dat ook ingevalle naderhand nog iets van onze „ Bezittingen tot onze kennis mogte komen, het welk by onnauwkeurigheid was over„ geflagen, wy daar van, zonder deswegens te worden aangemaand, mede het furnis„ fement Conform het vóorfchreeven Placaat zullen bezorgen."

De benoeming der Perfoonen tot dit werk, zal gefchieden in de Stad by de Municipaliteit en 18 Kiezers, als mede te Appingedam by de Municipaliteit aldaar, doch zal dit te Lande worden verrigt door de respective Gerichten der plaatzen met adfumtie van a Leden uit de Kerkenraaden der Gereformeerde Kerk, met adfumtie

van

Sluiten