Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( «43 }

van een of twee Leden der Kerkenraaden van andere Gezindheden, welke daar ter Blaatte mogten worden bevonden, benevens den Collector of Scbatbeurder ter plaats die zori ras mooglyk aan de Ingezetenen zullen kennis geven, bet eerfte termyn voor den ï September en het tweede termyn voor den 15 December >anftaande op zoodanige dag als door de Commisfarisfen aan hun zal worden bekend gemaakt de betalinge te doen Jet eerfte termijn voor of uiterlyk op den vyfde September en bet tweede termvr1 on den 20 December eerstkomende de Penningen ten Comptoire Generaal over te brengen.

Art. 13.

Dat, alzoo dit extraordinaire middel geheven word van alle de Bezittingen der W zetenen, hoe of waar dezelve ook gelegen mogen zyn, en het bovendien te hoopet en" te wenfchen is, dat veele der ingezetenen uit eene welmeenende zucht en iever voorde belangens van het lieve Vaderland tot dit middel meer zullen Contribueeien dan zv uit hoofde van deeze_ gearresteerde ordres verplicht zyn, uit de vóorfchreeven opgavé en Contributie nu of inkomftig nimmer eenige globale begroting van derzelver Vermoogens en Bezittingen by het Arresteeren van eenig middel zal mogen worden opgemaakt en aldus tot gerustrtelhngvan de Ingezetenen dien aangaande, hetzelve nooit in eenige Con! fequentie getrokken zal mogen worden. 8 a

Art. 14

Dat wanneer daar en tegens onverhoopt het zich mogte ondekken, dat onder de Contribuanten, zich zoodanige bevonden, dewelke hun woord van eer, en verplichtinsaan het Vaderland verzaakende, merkelyk minder furneren, als men naar derzelver be. kende vermogens hadde moeten verwagten, de Reprsfentanten deezer Provincie zich verplicht zullen vinden, op dat de opbrenging ten dienfte van den Lande tusfchen de Ingezetenen niet onevenredig gefchiede, en de eene Ingezeten zyn plicht betra-tende de andere daaromtrent niet nalatigblyve, om aan zich te behouden,zoodanig ten hunnen opzichte te disponeeren, als noodig zullen bevinden, en verder zoodanige middelen te kn wörden gTra^ dCZdVe ^ ^ PUCht Ê" opvolSinS van vóorfchreeven bevee-

Art. 15.

Dat voor het montant van de voorfchreevene gefurneerde Penningen, verzegelde Obli gatien, of, naar een ieders verkiezing, Toonder deezes ten laste deezer Provincie zuil len worden afgegeven na vyf pro Cent in het jaar, zullende de rente voor die geene welke deeze twee Termynen voor den eerften September aanftaande in eens verkiezen tl betaalen, beginnen te lopen met 1 Augustus 1797, doch voor die geene , welke in twee Termynen betaalen, op den 15 December 1797 by welke laatfte zullen gevoegt worden Coupons voor 2o. jaaren echter met dien verftande, dat van alle furnisfementen ?■ 24, r ge,yke 0bllgatlë» of Ioonder deezes zullen worden gepasfeerr, welke alle in drie clasfen zullen worden verdeelt, als van 6 tot 12 Gis., van 12 tot 18 Gis. van 18 tot 24 Gis., zullende voorts by ieder Obligatie of Toonder deezes, naar de groote van de fomme te gelyk worden bygevoegd en gerekend de jaarlykfche renten van vyf pro Cent, die op ieder van dezelve tot op de dag van aflosfinge te goede zal zyn zoo dat een furnisfement van 6 Gis. met twee jaaren rente, word een Obligatie of Toonder deezes van.6 Gl. ia ft., een furnisfement van 9 Gl. wordt een Obligatie of Toonder deezes

Hh 2 vm«

1

Sluiten