is toegevoegd aan uw favorieten.

Brief van Dirk van Hogendorp, aan alle vryheid en vaderland lievende Bataaven in Nederlandsch Oost-Indien

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( I )

Meède burgers.

Daar myne vyanden en vervolgers, buiten twyffel, van

myne afwezigheid gebruik zullen maken, om myn gedrag endaaden te lafteren, en in het allernadeehgae daglicht te doen fchynen, door middel van valfche getuigen en befchuldigers die men onder da Chinezen en Javaanen altoos ligtelyk vmdenkanj zo achte ik my verplicht, uheden, opentlyk aantebieden deeze nadere Verdeediging, zo wel van niyn voorig Gedrag, als van de Reedenen die my hebben doen be:iuiten van Batavia te vertrekken, en my aan de verdere geweldenaryen, tegen my voorgenomen, te onttrekken.

Aan een ieder die onzydig, en zonder vooroordeal myn zaak besrhouwd, zal het, dank ik, ontegenzaggelyk voorkomen- dat de waare oorzaak van de behandeling my aangedaan door de CammiffariQen Generaal, en da hooge Reeeerine, geenzints aan liefde tot gerechtigheid, of pyeituiling %t ik wezentlyk my fchuldig zoude gemaakt hebben aan°ècn mildaadig gedrag, en mifbruik van het my aan vertrouwde gezag, zoals hunne bafchuldigmg luid; maar enkeld en alleen toetefchryven is: aan kwaadaardigheid, en wraakzucht wegens myne vrye uitlaatingen, en vooral we£ era het addres'aan het Volk van Nederland. * Veel zoude ik kunnen bvbrengen om dit te bewyzen: Altin*, en Sieberg waren reeds bittere, enopentlyke vyanden van wvlen myn vader, om dat hy hun alles-mzwelgende eygenbelang in dan weg ftond; en als een man, die m het vaderland gewigtige ampten bekleed had, met laag, en nedng genoeg voor hun kruipen konde, nog wilde. Die haat viel vervolgends op my, en het eerile bewys daar van was He veygenng van Alting my zyne dogter ten huwelykte gee*