Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

FLUXIE-REKENING. 21

ap. Als de Exponent der gegeevene Magt niet alleen ntgatif, maar ook eene gebrokene Groumeid is , wordt derzelver Fluxie even gemaklyk Êevon-

r

den. Bv voorbeeld , wanneer ar s de gegeevene Magt is', heeft men in de algemeene Fluxie, §. 28. r

gevonden, flegts — in plaats van n te ftellen; waar t

r

r ~ 7.

uitdanzalblyken,dat x «de waare Fluxie

s

r

s

van a; is.

30. Misfchien heb ik fommigen myner Leezeren verveeld, en hun geduld te veel gevergd, met deeze ftoffe zo naauw uit te pluizen. Ik beken gaerne, dat ik met minder woorden het zelfde had kunnen zeggen ; doch zulks doende had ik geenszins den zetregel gevolgd, die tot hier toe den grondflag van alle myne uitgegeevene Werken geweest is. Ieder, die gewoon is anderen in Weetenfchappen te onaerwyzen, ondervindt van tyd tot tyd, dat de waare vatbaarheid niet aan alle menfchen, maar llegts aan zeer weinige, eigen is; dat men, om zo te fprecken, den eenen eene zaak met zeer weinig woorden aan 't verftand kan brengen , terwyl men voor eenen anderen eene zeer groote omfchryving en uitbreiding noodig heeft. De zucht, die my altoos bezield heeft, om myne geringe talenten ook anderen deelachtig te maaken, ten welken einde ik my gerustelyk op het getuigenis myner Vrienden, welken ik daarvan blyken getoond heb, durf beroepen, is de eenige beweegreden die my daar toe genoopt heeft. Als men verders in aanmerking neemt , dac dit Werk de eerste Verhandeling is teen kl'Mn, B 3 doch

Sluiten