Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ï 32)

» de drie Noordfche Moogendheeden, ware hef „ mogelyk, te verhinderen ; en de uitkomst heeft ,, geopenbaard, dat de haat, over die Conven„ tie opgevat, de dryfyeer der raadflaagen van „ het gem. Hof, en de waare bron der vyan„ delyke befluiten teegen deezen Staat geweest

is." . Van zo groot gewigt hielden Hun

Hoog Mog. het voorn. Traclaat van gewapende Neutraliteit, voor deezen Staat; en begreepen , dat de haat, daar over, door het Engelsen Ministerie, teegen de Republycq opgevat , de waare oorzaak van dien onrechtvaardigen oorlog was geweest. — Voegd men daar nu by, dat de Stad Amfterdam het ipoedig fluiten van dit Tractaat, ter Vergadering van Hun Ed. Gr. Mog. op de llcrkfte wyze aandrong: zo als te zien is uit de Refolutie van de Vroedfchap van die Stad, van den 29 Juni 1780; mitsgaders uit de Energiqus Infer tie, ingevolge dezelve, in de Registers van Hun Ed. Gr. Mog. gedaan , te vinden , in meergem. Jaarboeken over 1780. pag.

824. feqq. Dan kan men ligtelyk bq-

grypen , dat ook myn perzoon het voorwerp van den haat van den Ridder 2"orke, en 't geheele Engelsch Ministerie moest worden ; om dat de zo evengemelde ftukken door mij gefield, en ter Hooggem. Vergadering, kragtig geapuijeerd wierden. — En, in der daad, het

geéri

Sluiten