is toegevoegd aan uw favorieten.

Bericht.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 3«>

VIERDE BRIEF.

ALLERBESTE VRIEND.'

.fjet berouwt my niet aan uw voorfteI,ora myne aanmerkingen op de Memorien van den Heere rendorp, in openbaare druk te laaten uitgaan, het oor geleend te hebben; het heeft my nog niet anders dan genoegen gegeeven — ook heb ik het vermaak te mogen ondervinden, dat anderen, die van de zaaken zeiven, in gezegde Memorien vervat, meer weeten, naamiyk by eigene ondervinding,dan ik,'er niet onvoorfchillig voor zyn — 't bewys daar van ontvangt UEd., en het geëerd publiek mat u, in de volgende Misfive, voor weinige dagen mynen Boekhandelaar toegezon» den, om dezelve my te overhandigen: ik'dank by deezen den geëerden Zender daarvoor, en bedenk my geen oogenblik, om zyne Misfive letterlyk aftefchryven, alzo ik 'er die befcheidenheid en bepaaling by het eigenlyke onderwerp in vinde, welken ik zelf beflooten heb naauwkeurig in 't oog te zullen blyven houden, ten einde de waarheid te volgen, en zo veel snogelyk nut te doen, zonder iemand te hoo;