is toegevoegd aan uw favorieten.

Bericht.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 93 )

ik niet; dit is zeker, dat hy gezegde tegenfpraak verder fchynt te willen doen biliyken, door te zeggen, ten bewusten tyde geargumenteerd• te hebben ; „ dat wanneer iemands goeden naam in „ publieke gefchriften, en wel zodanigen, die „ met publiek gezach , of toelaating verfpreid „ worden, gefchonden wierd, het, zyns bedun„ kens, eene baarblykelyke onrechtvaardigheid „ was, zodanigen de publieke hoede te ontzeg„ gen, en hem tot langwylige procedures te „ verwyzen." Wat doet hier de publici¬

teit der befchuldiging uit? — als de fchryver gedaagd wordt om zyne gezegdens te bewyzen , en hy bewyst ze , worden die gezegdens immers waarheden ? en wie zou hem willen ftraffen omdat hy waarheden gefchreeven heeft? hier zou alleenlyk weder de hoogheid des perfoons in opzicht moeten komen; maar deeze mag in geen Land in aanmerking genomen worden, of men zou tevens willen ftellen dat de aanzienlykenvryheid van doen , zonder vrees voor beoordeeling hebben

m » neen, myn vriend 1 dit kan geen gezond

hoofd en eeriyk hart ftellen! en ook daar¬

om heb ik, \ zy met alle menschmogeiyke oprechtheid gezegd , zo. hooge achting voor het unt van Regent; daarom heb ik zo veel eer-