is toegevoegd aan uw favorieten.

Bericht.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C M9 )

„ alleen de zaaken beter te begrypen, als een „ ander;" zyn Wel Ed- voegt 'er by, overal den baas wil fpeelen; doch tot zo verre behoeven wy zyn Ed hier niet re volgen — wat my in 'c byzonder betreft, myn vriend ! ik geloof dat 'er ten allen tyde mannen aan het roer van Staat geweest zyn, die hec belang des volks uit het waare oogpunt befchouwd hebben , en dat hy, die, op geleide van den Viyheer, het tegendeel gelooft, onmogelyk de zo hoognoodige achting voor, en 't even hoognoodig vertrouwen op,zyne Regenten niet kan voeden.

Maar nog iet moet ik den Heere rendorp hier onder 't oog brengen; dit echter weder in 'c algemeen, zonder bepaaldlyk op Nederland het oog te vestigen; ik meen alleenlyk, als disputant, over zeker algemeen point in verfchil — hoe onberaden naamlyk zyn Wel Ed. "Groot Achtb. de Volksinvloed in de zaaken der regeering verworpen heeft.: beftaat 'er waarlyk zodanig Land , welks Regenten byna altoos bet geluk des volks, dat is, het belang des Vaderlands uit het verkeerde oogpunt befchouvien, en zig door vooroordeelen laaten medejleepenï (dit is tog-de naakte ftelling van myn party!) hoe wenlchelyk ware het dan niet, dat, daar het tevens in alle landen K 3