Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

op JOSUA van IPEREN. 21

my in zekeren zin, eveneens als het pau„lus, silas en timotheus ging, toen „zy beflooten om, daar zy naar Bethyniën „ niet benen mogten, naar Macedoniën te „ reizen". Deze en dergelyke aandoeningen, die gedachten vervulden zyne ziel, en wierden fterker door het lezen van de bekroonde verhandelingen, en het werkte in hem eene byblyvende begeerte om dat groote werk te helpen bevorderen. Naauwlyks had hy zich hier over uitgelaten, of alle beminnaars van waare Godvrucht, die begrepen van hoe veel nut een man van die kundigheden en yver zoude kunnen zyn, voor de Indifchc Kerk, vereenigden hunne pogingen, om hem in dat voornemen te verfterken, zelfs het doorluchtig Hoofd van ons Gemeenebest wekte hem tot de uitvoering op. Het is waar, ecnigen zyner vrienden, bekommerd voor zyne belangens en die van zyn huisgezin , maalden hem wel af de ongemakken der reize, de gevaaren der zee, de fteeds toenemende ongezondheid van deze Stad, en byzonder voor een man van die jaaren. Dan, zyn hart was te zeer vervuld met het zieltreffend denkbeeld: ik zal een middel zyn om het Godsryk in het Oosten uit te breiden; dan dat die zwarigheden hem zouden gefluit hebben : hy nam dan in de mogendheden van dien B 3 God

Sluiten