Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

YSBRAND van HAMELSVEDD. 25

derzelve doorgedrongen, hebbende alles zo klaar, en duidelyk gemaakt, dat men Mofes, en de Profeeten, Hebreeuwsch fpreekende, nu ligt verftaan kan. Ook heeft men geen mindere zorg aan de Griekfche Taal, en dat TaaiEigen Qldiotismus) van dezelve, het welk in het byzonder den Schryvers van het Nieuwe Verbond eigen is, hefteed. Zeer wyd derhalven hebben de Heilige Letter - en Uitlegkunde hare paaien uitgeftrekt, terwyl hier toe ook de naarstigheid van zeer geleerde Reizigers zeer veel heeft toegebragt, die de zeden, en gcwoontens der Oosterfche Volken, en de ligging der plaatzen, welke door de gebeurtenisfen, en uitgevoerde zaaken beroemd zyn, met ingefpannen aandacht, niet minder, dan met hunne oogen befchouwd hebben, en de rykfte fchatten van hunne waarnemingen , als een grooten, en zeer ryken buit, tot ons hebben overgebragt, welke fchrandere Uitleggers niet hebben nagelaaten te gebruiken, om de Heilige Schrift op te helderen, en te verklaren. Hoe groot een voordeel nu het Christendom trekke uit de klaare, en duidelyke Uitlegging van de Hemelfche Godfpraaken, zal alleen aan Hem onbekend zyn, die niet weet, of, die zou willen twyfelen, dat het Heilig, <jn van den HeB 5 mei

Sluiten