Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

12 Aenmerking over de

En wanneer dit buiten verwagting mogt uitvallen, deze voer ik de woorden van den wyzen Cato te gemoet: dat geen Stiel van Schryven zoo nouwkeurig en wel gekift kan zyn, dat het buiten tegenfpraek der Bekel\ugtige teenemael is gefield; want hun inborfl is altyd tot twijl en tweedragt genegen, en daer in hebben zy meer iufi, als in het onderzoeken- der waerheid.

Ontfangt dan deze geneeskundige Aenmerkingen, zoo als zy zyn: wat de Geleerdheid betreft, die aen het Werk zelfs ontbreekt, meen ik doo? de waerheid, en door de zugt cn liefde tot myn Evenmenfch, rykelyk vergoed te hebben. Voor de deugdelykheid en opregtigheid moet ik billyk inftaen; met die uitzondering nogtans, dat ik buiten weet kan gedwaelt hebben. Voor het overige is'er de eenvoudigheid in bedoeld; niets is 'er op loll'e gilling oft gewaende verbeelding in te neergeftcld : 't zyn alle Waernemingen, Befpïegelingen en Aenteckeningcn, die aen het bed des Lyders zelfs zyn opgemaekt. En op dat het betrouwen tot de zelve by mynen geagtcn Lezer nog te meer invloed mogt vinden; zoo befluit ik met de woorden van den beroemden Gatakker, daer hy zegt: dat een once Ondervinding ^o.a veel waerd is, dis een pond Befpiegeling?

Sluiten